Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
1.1. Tyto Všeobecné obchodní a licenční podmínky (dále jen VOP), platné od 1. 1. 2022, upravují vztahy při poskytování služeb pronájmu řešení elektronických obchodů (eshopů), odkup licence elektronických obchodů (eshopů), webových stránek a souvisejících služeb Poskytovatelem uživatelům a jejich užití a jsou závazné pro veškerý obchodní styk s Poskytovatelem. Tyto VOP nahrazují veškerá předchozí smluvní ujednání mezi  mezi Poskytovatelem a Odběratelem.
1.2. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře, objednávky emailem nebo objednávky po telefonu na dodávku služeb nebo samotným využíváním služeb, potvrzuje osoba, která tak učinila, že je s těmito VOP srozuměna, vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.
1.3. Aktuální znění těchto VOP je zveřejněno vždy na oficiální internetové stránce Poskytovatele a zároveň tyto VOP jsou součastí objednávky, výzvy k úhradě nebo faktury.
1.4. Pro uzavření smlouvy podle těchto VOP mohou být použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.
1.5. Definice základních pojmů
Smluvní strany jsou strany těchto VOP a smlouvy – účastníci smluvního vztahu, kde na jedné straně vystupuje Poskytovatel a na druhé straně Odběratel.
Poskytovatelem, též dodavatel služeb, je Betulasoft s.r.o., jednatel Bc. Martin Březovský, Aloise Jiráska 260, Příbram, 26101 Příbram, ČR, spisová značka C 305567 u Městského soudu v Praze. Poskytovatel poskytuje služby Zákazníkovi za níže uvedených podmínek a za ceny uvedené v ceníku zveřejněné na webu https://www.shop5.cz/cenik.html. Zároveň si dodavatel vyhrazuje právo na změnu ceníku.
Cenové nabídky mají platnost 6 měsíců od jejich kalkulace a po tomto období si Poskytovatel vyhrazuje právo na změnu cen dle aktuálních podmínek.
Partnerem Poskytovatele může být třetí osoba označená Poskytovatelem, která spolupracuje s Poskytovatelem při tvorbě, správě eshopu a souvisejících službách. Zejména programátoři, grafici a marketingový specialisté. Partneři jsou uvedení na webových stránkách https://www.shop5.cz/kontakty/
Odběratel je uživatel aplikace eshopu nebo služeb od Poskytovatele či jeho Partnera, který s Poskytovatelem uzavře smlouvu emailem, telefonem, osobně, anebo odesláním objednávky webovým formulářem.
Eshop, též „internetový obchod“, je webová aplikace nebo internetové stránky fungující na softwaru a případně hardwaru Poskytovatele či jeho Partnera za účelem poskytnout Odběrateli systém pro vlastní prezentaci a elektronické obchodování.
Vícepráce – práce vykonané Poskytovatelem na dodávce nad rámec dříve dohodnutých, které jsou Odběratelem vyžadovány k dosažení jeho cílů anebo záměrů. Za vícepráce je považována každá změna, kterou bude Odběratel požadovat na Poskytovateli na již odsouhlasené části dodávky. Za vícepráce je také považována každá další funkce, kterou bude uživatel požadovat na Poskytovateli nad rámec specifikace dodávky uvedené v akceptaci objednávky a také každá hodina práce, která je nad rámec objednávaného balíčku nebo služby. Poté, co Odběratel specifikuje svůj požadavek víceprací, vypracuje zhotovitel jejich cenovou kalkulaci vč. časového rozvrhu jejich realizace a způsobu úhrady, kterou zašle objednateli k odsouhlasení. V případě překročení hodinového rozpočtu balíčku nebo služby, oznámí tuto skutečnost Dodavatel Odběrateli.
II. Obecná ustanovení
2.1. Poskytovatel poskytuje časově neomezené či neomezené nevýhradní licence na provozování eshopu.
2.2. V rámci služby získává Odběratel základní individualizaci eshopu. Zakázkové úpravy nad rámec standardní nabídky se řeší individuálně.
2.3. Pro řádné užití licence musí mít Odběratel základní znalosti v oblasti obsluhy výpočetní techniky, tj. zejména vyhledávání na internetu, znalost kancelářských aplikací na úpravu a editaci textu a emailová korespondence, přehled o internetových službách a úzce souvisejících službách internetového obchodování. Uzavřením smlouvy Odběratel potvrzuje tyto své znalosti. Bude-li eshop užívat další osoba (např. zaměstnanec), prohlašuje Odběratel, že tyto osoby jsou vybaveny stejnými znalostmi. Odběratel proškolí další osoby k obsluze eshopu. Některé funkce mohou vyžadovat odbornější znalosti Odběratele.
2.4. Veškerá autorská práva a práva původce nadále náleží Poskytovateli.
2.5. Pokud se v průběhu zakázky změní či rozšíří požadavky Odběratele, které ovlivní původní rozpočet, Poskytovatel Odběrateli tuto skutečnost oznámí a více práce připočte k ceně. Cena za zakázkové práce, které nejsou obsaženy v ceníku, je vždy sjednána předem.
2.6. V rámci zákaznické podpory poskytuje Provozovatel Odběrateli základní informace týkající se obsluhy softwaru, návody a rady. Práce vyžadující servisní zásah nad 1h ročně nejsou součástí podpory a jsou fakturovány dle ceníku.
2.7. Služby a licence u jednotlivých balíčků lze využít do jednoho roku od sjednání smlouvy, pak nárok na služby propadá.
2.8. V případě nespolupracování a nedodání potřebných materiálů od Odběratele Poskytovateli služeb do 3 měsíců  od sjednání smlouvy, padají veškeré závazky ze strany Poskytovatele služeb.
2.9. Poskytovatel zajišťuje aktualizace eshopu. Aktualizace mohou mít vliv na změnu funkčnosti eshopu. Nárok na aktualizace vzniká Odběrateli pouze tehdy, pokud se plně řídí pokyny Poskytovatele. Odběratel souhlasí s prováděním automatických aktualizací eshopu. Obsah aktualizací ve smyslu nových funkcí nebo úpravy stávajících funkcí vždy určuje Poskytovatel.
2.10. Eshop je licencován ve smyslu § 1918 OZ úhrnkem.
Poskytovatel neodpovídá za vady ani škody způsobené vadami softwaru nebo hardwaru. Poskytovatel též neodpovídá za vady, způsobené chybnými výstupy, byly-li zapříčiněny Odběratelem, třetími osobami nebo okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Poskytovatel neodpovídá za vady ani za škodu způsobenou zejména:
a) vložením nesprávných údajů do eshopu Odběratelem, chybným postupem Odběratele při vkládání informací, importu souborů od dalších stran do eshopu nebo nesprávnou interpretací údajů prezentovaných eshopem;
b) počítačovými viry (spyware, malware, trojské koně aj.), popř. útokem hackerů nebo jiným obdobným vnějším útokem;
c) jiným neodborným zásahem do eshopu, do systémového programového vybavení a prostředí;
d) poškozením způsobeným nesprávnou funkcí technického vybavení, operačního systému nebo sítě ;
e) v důsledku poškození eshopu způsobeného nesprávnou funkcí programů jiných výrobců, které běží současně s dodaným eshopem;
f) v důsledku chyby, která má příčinu v povaze a vlastnostech SW, ve kterém je eshop programován či umístěn;
g) v důsledku výpadku provozu serveru, na kterém je eshop umístěn a provozován;
h) v důsledku změny nastavení služby třetí strany.
i) Za vadu se nepovažují chybová hlášení, popř. jiné projevy eshopu, které nemají vliv na rychlost či funkcionalitu eshopu a nezpůsobují podstatné odchylky od jeho sjednaných vlastností.
j) Poskytovatel neodpovídá za ušlý zisk, k němuž došlo nemožností užít eshop ve sjednaném rozsahu.
k) V případě chyby, výpadku serveru nebo služeb Partnera nemá Odběratel nárok na úhradu újmy. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené používáním software, a to včetně případných chyb.
l) Licence vzniká Odběrateli až po uhrazení celé částky za danou službu Poskytovateli či jeho Partnerovi.
m) Zdrojový kód zůstává ve vlastnictví Poskytovatele. Poskytovatel výslovně zakazuje šíření zdrojového kódu. Odběratel může pouze zdrojový kód upravovat pro vlastní potřebu, ale bez dalšího šíření nebo rozmnožovaní nad zakoupený počet licencí.
n) Odběratel potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil se všemi funkcionalitami eshopu a prohlašuje, že je s eshopem dobře seznámen a jeho nastavení je pro něj odpovídající. K dispozici je testovací verze.
o) Poskytovatel neodpovídá za obsah na eshopu umístěný Odběratelem či jím pověřenou osobou.
p) Poskytovatel má právo přerušit nebo omezit provoz eshopu Odběrateli v případě, že provoz eshopu Odběratelem negativně ovlivňuje funkci eshopů dalších zákazníků (například přetěžováním serveru nebo v případě, že eshop Odběratele obsahuje nelegální obsah nebo obsah poškozující Poskytovatele). Odběratel odpovídá Provozovateli za újmu, která může vzniknout provozem eshopu Odběratele, pokud Odběratel postupuje v rozporu s těmito VOP a dobrými mravy.
q) Poskytovatel může využívat a zpracovávat data eshopů za účelem vylepšování programu a k zajištění spolupráce.
r) V případě, že Odběratel porušuje tyto VOP, je Poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování služeb nebo od smlouvy odstoupit.
s) V případě, že Odběratel neuhradí fakturu, zálohovou fakturu, nebo výzvu k úhradě do doby splatnosti, má Poskytovatel právo omezit, nebo pozastavit fungování eshopu do doby zaplacení této dlužné částky a to včetně dalších eshopů Odběratele, které nejsou předmětem konkrétní smlouvy.
III. Prodej eshopu
3.1. Prodej eshopu značí poskytnutí licence k užívání na neomezenou dobu.
3.2. Po dobu 12 měsíců poskytuje Poskytovatel Odběrateli i podporu ve formě aktualizací. Po uplynutí doby podpory Poskytovatel nebude eshop aktualizovat a Odběratel jej může užívat ve verzi dle poslední aktualizace.
3.3. Po uplynutí 12 měsíců je možné po vzájemné dohodě obou stran objednat aktualizace na další 12 měsíců dle aktuálního ceníku.
IV. Pronájem Eshopu
4.1. Pronájem eshopu značí poskytnutí licence k užívání pouze na předem ohraničenou dobu ujednanou ve smlouvě.
4.2. Po skončení platnosti smlouvy zaniká Odběrateli nárok na veškerá data a datab budou vymazána. Odběratel má nárok na data pouze v případě prodloužení pronájmu eshopu nebo odkoupení licence.
4.3. Odběratel má po dohodě obou stran právo na další prodloužení účinnosti smlouvy, a to na nejméně stejně dlouhé období, jaké bylo mezi stranami sjednáno naposledy. Odběratel je povinen oznámit vůli o pokračování smlouvy Poskytovateli nejméně 30 dní před skončením doby účinnosti smlouvy.
4.4. Odběratel má právo požadovat předčasné ukončení smlouvy („vypnutí eshopu“). Za tuto službu nebude Poskytovatel účtovat žádné poplatky, avšak Odběrateli nevzniká nárok na vrácení již zaplacené ceny.
4.5. V případě ukončení smlouvy smaže Poskytovatel veškerá data Odběratele či k Odběrateli se vztahující, které budou na serverech umístěna. Zálohy jsou mazány automaticky s časovým odstupem.
V. Způsob úhrady služeb
5.1. Sjednaná doba trvání smlouvy je uvedena ve smlouvě - objednávce.
5.2. Cena za poskytovanou službu je splatná převodem na bankovní účet Poskytovatele
5.3. Smluvní cena je hrazena Objednatelem na základě výzvy k úhradě, která je zaslána elektronicky e-mailem objednateli před započetím poskytování sjednaných služeb na základě smlouvy, příp. před prodloužením doby trvání smlouvy.
5.4. V případě, že Objednatel neuhradí výzvu k úhradě ve stanoveném termínu, bude Objednateli zaslána elektronicky e-mailem opakovaná výzva k úhradě s varováním o možné deaktivaci služby.
5.5. Neuhrazením opakované výzvy k úhradě má Poskytovatel právo na omezení a/nebo pozastavení služby do doby uhrazení. Po uplynutí lhůty 30 dnů je Poskytovatel oprávněn odstranit veškerá data spojená s provozováním služby Objednatele, a to bez provedení jakékoli zálohy a bez nároku na obnovení či vydání dat objednatele. Po uplynutí lhůty 30 dnů od splatnosti smluvní ceny či její části může Poskytovatel ukončit smluvní vztah mezi Objednatelem a Poskytovatelem odstoupením od smlouvy.
5.6. Pokud Objednatel nezaplatí smluvní cenu nebo jakoukoli její část ani do 30 dní po lhůtě splatnosti, bude Poskytovatel oprávněn od smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným Objednateli. V takovém případě bude Objednatel povinen nahradit Poskytovateli veškeré škody, náklady a výdaje vzniklé Poskytovateli.
5.7. Odměna Poskytovatele s cenou za licenci je určována v závislosti na typu distribuce dodávky v souladu se smlouvou. V této ceně nejsou zahrnuty žádné další služby Poskytovatele. Vícepráce jsou Poskytovatelem účtovány na základě individuální dohody, zpravidla hodinovou sazbou sjednanou se zájemcem o tyto služby.
5.8. Bankovní poplatky Objednatele spojené s platbami Poskytovateli hradí Objednatel. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí smluvní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.
5.9. Cena služeb nebo produktů může být naceněna dle pevného ceníku, hodinové sazby, velikosti dat nebo může být úměrná hodnotě objednávek v daném eshopu.
VI. Předčasné ukončení smlouvy
6.1. Po uzavření smlouvy může Odběratel od smlouvy odstoupit pouze v případě, že Poskytovatel či jeho Partner nezahájili práce na poskytnutí licence. V případě, že již práce byly zahájeny, může Odběratel smlouvu ukončit zaplacením odstupného. Výši odstupného určí Poskytovatel. Výše odstupného bude odpovídat množství práce doposud odvedené. Odmítne-li Odběratel výši odstupného uhradit, platí, že od smlouvy odstoupeno nebylo.
6.2. Odběratel prohlašuje, že se předem seznámil se zkušebním eshopem a všemi jeho funkcemi a nemůže tudíž vypovědět smlouvu, nebo požadovat vrácení již uhrazené platby, protože mu provedení služby nevyhovuje.
6.3. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit za předpokladu, že nastaly změny nebo jiné skutečnosti, které mu neumožňují zakázku dokončit. Poskytovatel vrátí zaplacenou zálohu zpět Odběrateli.
6.4. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit v případě, že Odběratel přestane v průběhu realizace smlouvy s Poskytovatelem či jeho Partnerem spolupracovat či komunikovat. V takovém případě vzniká Poskytovateli nárok na úhradu poměrné části dle množství provedené práce.
6.5. Dostane-li se Odběratel do prodlení s úhradou jakéhokoli svého dluhu vůči Poskytovateli, má Poskytovatel právo provoz eshopu či provádění prací pozastavit. Odběratel není oprávněn vymáhat jakoukoli újmu z tohoto jednání Poskytovatele vzniklou.
VII. Importy a importní můstky od dodavatelů
7.1. Importním můstkem se rozumí program, který transformuje obvykle XML data od jejich dodavatele (například velkoobchod, účetní nebo skladový program ) a nahrává je do eshopu.
7.2. Objednávkou na vytvoření převodního můstku bere Odběratel na vědomí, že Poskytovatel nemůže znát pravdivost a spolehlivost poskytovaných dat. Jejich absolutní ověření Odběratelem je možné až po dokončení prací v administraci eshopu.
7.3. Poskytovatel má nárok na úhradu importního můstku i v případě, že pravdivost nebo spolehlivost dat dodaných dodavatelem neodpovídá požadavkům Odběratele. Například když dodaná data neobsahují potřebné informace nebo jsou uvedené údaje chybné.
VIII. Ochrana osobních údajů
8.1. Poskytovatel zpracovává osobní údaje svých Odběratelů podle Zpracovatelské smlouvy
IX.  Závěrečná ustanovení
9.1. Není-li v konkrétní smlouvě dohodnuto jinak, řídí se veškeré obchodní vztahy mezi Poskytovatelem a uživatelem těmito Všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele. Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou smlouvou a těmito VOP dotčena.
9.2. Poskytovatel je oprávněn změnit VOP. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi VOP na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi uživateli na jeho e-mailovou adresu. Poskytovatel seznámí uživatele s aktuální verzí VOP nejpozději vždy při zaslání upgrade dodávky. Uhrazením faktury, která bude vystavena po takové úpravě VOP uživatel tyto úpravy (změny, update, apod.) VOP akceptuje v plném rozsahu.
9.3. Odběratel – spotřebitel má v souladu s ust. § 1829 z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Vzhledem k tomu, že Odběratel – spotřebitel výslovně požádal Provozovatele o započetí s poskytováním služeb před koncem lhůty pro odstoupení, bere na vědomí, že je povinen uhradit Provozovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy.
9.4. Při ukončení provozování služby nezaniká Odběrateli povinnost uhradit nezaplacené faktury a zálohové faktury s výjimkou zálohové faktury na předplatné období, které nenastalo.
9.5. Oběratel má právo změny VOP písemně odmítnout, ale odmítnutím mu zaniká právo na další spolupráci či poskytování služeb.
9.6. Pokud se některá ustanovení těchto VOP stanou neúčinná, ostatní ustanovení zůstávají účinná
9.7. Tyto VOP nahrazují veškeré předchozí obchodní vztahy a vstupují v platnost dne 1.1.2022